Malaysian Membership  Details of Contribution and Membership Fees


  RM50.00

  RM450.00

  RM50.00


  RM100.00

  RM5,000.00

  RM0.00

  REGISTRATION FEE IS NOT MANDATORY FOR STUDENT MEMBERSHIP

  • TERMS AND CONDITIONS:-

  I / we respectfully and voluntarily apply to become a member of the DEWAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (Kuala Lumpur International Chamber of Commerce - KLICC), Malaysia and agree to comply with the following conditions; -

  1. Agree to contribute and pay the Membership Fee as stated in the application submitted for the approval of the Supreme Committee Member.
  2. Agree to renew the Membership Fee (Annual) as per paragraph (1) on the 7th or one month before the completion of 1 year of membership the following year. (If Membership Registration in October 2019 then payment of membership renewal fee on or before 07th September 2020)
  3. Establish good and harmonious relations between members of Local and International Entrepreneurs of various races, ethnicities and religions.
  4. All contributions and payment of Membership Fee must be paid on
   Account Name: KLICC
   Swift Code: RHBBMYKL
   Account No: 26438400008762
   Bank Name: RHB ISLAMIC BANK BERHAD
   Bank Branch: TTDI
   Bank Address: No. 15 & 17, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr. lsmail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia.

   I / we respectfully and voluntarily apply to become a member of the DEWAN PERNIAGAN ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (Kuala Lumpur International Chamber of Commerce - KLICC), Malaysia and agree to comply with the following conditions; -

   I would like to thank the Members of the Supreme Committee of the DEWAN PERNIAGAN ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (Kuala Lumpur International Chamber of Commerce - KLICC) for approving my application as a legal member according to the constitution under clause 4.1, 4.2 & 4.3 Societies Act 1966, Malaysia Goverment.

   NOTA:

   Membership Certificate (e-Cert) will be generated automatically and awarded to eligible applicants according to the information provided. If there is a spelling mistake by the applicant then the re-application must be made together with the contribution or payment of membership fee.   BUTIRAN SUMBANGAN DAN YURAN KEAHLIAN


   RM50.00

   RM450.00

   RM50.00


   RM100.00

   RM5,000.00

   RM0.00

   REGISTRATION FEE IS NOT MANDATORY FOR STUDENT MEMBERSHIP

   • TERMA DAN SYARAT

   Saya/kami dengan segala hormatnya dan sukarela memohon menjadi ahli DEWAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KUALA LUMPUR ( Kuala Lumpur International Chamber of Commerce - KLICC ), Malaysia dan bersetuju mematuhi syarat-syarat berikut;-

   1. Bersetuju menyumbang dan membayar Yuran Keahlian seperti tertera di dalam permohonan yang dimajukan untuk kelulusan Ahli Jawatankuasa Tertinggi.
   2. Bersetuju memperbaharui Yuran Keahlian (Tahunan) seperti perenggan (1) pada 7hb atau sebulan sebelum genap 1 tahun keahlian tahun berikutnya. (Jika Pendaftaran Keahlian pada Oktober 2019 maka bayaran yuran pembaharuan keahlian pada atau sebelum 07hb September 2020)
   3. Menjalinkan hubungan baik dan harmoni antara sesama ahli Usahawan Tempatan dan Antarabangsa yang terdiri dari pelbagai kaum, bangsa dan agama.
   4. Semua sumbangan dan bayaran Yuran Keahlian hendaklah di bayar atas
    Account Name: KLICC
    Swift Code: RHBBMYKL
    Account No: 26438400008762
    Bank Name: RHB ISLAMIC BANK BERHAD
    Bank Branch: TTDI
    Bank Address: No. 15 & 17, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr. lsmail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia.

    Saya/kami mengucapkan jutaan terima Kasih kepada Ahli Jawatankuasa Tertinggi DEWAN PERNIAGAAN ANTARABANGSAKUALA LUMPUR (Kuala Lumpur International Chamber of Commerce - KLICC) yang meluluskan permohonan sayasebagai ahli yang sah mengikut perlembagaan dibawah klausa 4.1, 4.2 & 4.3 Akta Pertubuhan 1966, Kerajaan Malaysia.

    NOTA: Sijil Keahlian (e-Cert) akan tercipta secara automatik dan dianugerahkan kepada pemohon yang layak mengikut maklumat yang diberikan. Jika berlaku kesilapan ejaan oleh pemohon maka permohonan semula mesti dibuat bersama sumbangan atau bayaran yuran keahlian .

   Add Your Heading Text Here